Bij de corporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heb ik tijdelijk de teamleider Bedrijfsbureau vervangen. In deze interim-functie kon ik mijn kwaliteiten als hands on procesbegeleider goed gebruiken.

Wat is het bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau begeleidt het procesmatig onderhoud. Het team fungeert als spil tussen de corporatie en de buitenwereld: klant, overheid en uitvoeringsbedrijven. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het meer-jaren-onderhoudsplan en de bijbehorende jaarbegroting. In dit proces komen techniek, klant en bedrijfseconomische overwegingen samen. Ook andere taken, zoals legionellabeheer, veiligheid en contractonderhoud, vallen onder het bedrijfsbureau.

Onderhoudsbeleid

Het onderhoudsbeleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kenmerkt zich als sober en doelmatig. De technische staat van de woning wordt beoordeeld door de opzichters. Zij bekijken jaarlijks het woningbezit en geven aan welke cyclus per onderhoudsdiscipline noodzakelijk is. Bij elke investering horen economische afwegingen. Vanuit een analyse van al deze bedrijfsgegevens maakt het bedrijfsbureau de keuze.

Toekomst

De omgeving verandert snel. De huurder wordt mondiger en de huurwoningmarkt krimpt. Dit vraagt om een visie op het onderhoudsbeleid en de aansluiting op de markt. Wat kost het om de woningen actueel te houden? Wat is de klant bereid te betalen? Hoe verhoudt deze investering zich ten opzichte van de woonlasten? Wat moeten we technisch innoveren aan de woningen, gezien de wijzigingen in regelgeving? Met al deze vragen gaat het bedrijfsbureau aan de slag, om zo een optimaal scenario te bepalen.

Samenwerken

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen werkte samen met voormalige fusiecorporatie Clavis. In mijn opdracht kwam dit tot uitdrukking door de gezamenlijke aanschaf van een nieuw Meer-Jaren-Onderhoud-Planning. De implementatie van dit pakket heb ik begeleid, in samenwerking met Clavis.

Ook met de zorgpartners in Zeeuws-Vlaanderen heeft Woongoed een nauwe relatie. De gebouwen waarin de zorgpartners werken, zijn eigendom van de corporatie. Op het bedrijfsbureau worden hierover lange termijn afspraken gemaakt.

De woningcorporaties in zuidwest Nederland hebben een intensief overleg. Onderling wordt kennis uitgewisseld en daar waar mogelijk vindt gezamenlijke inkoop plaats. Het bedrijfsbureau onderhoudt deze contacten.

 

carla-zw

Contact

Grevelingenstraat 23
4335 XC Middelburg
carla@vastgoedenvisie.nl
06-14543299